Producenci
Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego Sprzetppoz.pl

(aktualny na dzień 01 września 2016 roku)

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca - FIRE STOP SERWIS SP. Z O.O.   z siedzibą: 70-010 Szczecin, ul. Szczawiowa 53b.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sprzetppoz.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.


II. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sprzetppoz.pl

2.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3.  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę www.sprzetppoz.pl, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@sprzetppoz.pl.pl, w kolejności zgłoszeń. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.

3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00).

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. Telefon 571 306 137

b. E-mail: sklep@sprzetppoz.pl

c. Adres korespondencyjny:

FIRE STOP SERWIS SP. Z O.O.
ul. Szczawiowa 53b
70-010 Szczecin
z dopiskiem e-sklep

7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę wyrażoną w PLN, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.

8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


IV. Dostawa

1. Klient ponosi koszty dostawy wysyłki, w zależności od wagi i gabarytów przesyłki.

2.Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia

5. Jeżeli nie ustalono inaczej, Sklep wydaje Towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy (przyjęcia oferty przez Sklep).

6. Wraz z Towarem wydawana jest faktura VAT (o ile nie została wybrana opcja faktury elektronicznej) wraz z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z powyższych dokumentów brak należy zgłosić drogą e-mailową.

7. Po otrzymaniu przesyłki, Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sklep zaleca sporządzić protokół szkodowy.


V. Formy płatności

1.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy  Sprzedawcy

b) za pośrednictwem wybranego z systemów płatności przelewowych i kartowych on-line

2.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

3. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (np. sprzedaż na raty).


VI. Procedura reklamacji

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

13.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres korespondencyjny:

FIRE STOP SERWIS SP. Z O.O.
ul. Szczawiowa 53b
70-010 Szczecin
z dopiskiem e-sklep

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres korespondencyjny Sprzedawcy

FIRE STOP SERWIS SP. Z O.O.
ul. Szczawiowa 53b
70-010 Szczecin 
z dopiskiem e-sklep

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


VIII. Ochrona danych osobowych

1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z Rozporządzeniem RODO ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie obowiązującymi przepisami.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce "Polityka prywatności" na stronie Sklepu.


IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. W kontaktach z klientem, Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon)

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w kodeksie cywilnym.

4. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

5. W rozumieniu art.30 ust.3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument, Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

6. Zgodni z art.8 ust.3 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 18 lipca 202r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U..2002.144.1204 ze zm..) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje jest zakazane.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą [nazwa sprzedawcy]. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy)

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu [adres strony].

5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 

6. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady regulowane są przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (D.U. 2001.4.25 ze zm.)

9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

10. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sprzetppoz.pl

11. Regulamin Sklepu Internetowego SPRZETPPOZ.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl